Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Paziņojums par griežu populācijas monitoringa cenu aptauju

Rezultāts:

Izvēlētais pretendents: Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Līgumcena: 5999,84 LVL

 


Sludinājuma teksts:

 

Latvijas Dabas fonds veic cenu aptauju Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ programmas projekta LIFE09NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (projekta akronīms: DVIETE) vajadzībām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajai daļai, 05.02.2008. MK noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" un "LIFE Kopīgie noteikumi 2009" prasībām.

 

Informatīvais paziņojums

Publikācijas datums: 09.05.2011.

Iepirkuma līguma priekšmets: Griežu populācijas monitorings Dvietes palienes dabas parkā

Paredzamā līgumcena ar PVN: 8540 EUR (6001,95 LVL ar PVN, 4919,63 LVL bez PVN)

Tehniskā specifikācija

Uzskaites: vokalizējošo griežu uzskaites jāveic atbilstoši metodikai, pēc kuras Latvijā uzskaita ligzdojošos naktsputnus (saite), atzīmējot visus vokalizējošos īpatņus uz ortofoto karšu izdrukām un pēc uzskaitēm ziņas par novērotajiem putniem ievadot ģeodatubāzē kā punktu slāni ĢIS failu formātā. Rezultātu noformēšanai katram maršrutam individuāli aizpildāmas uzskaišu anketas (paraugs atrodams šeit), uzskaišu dalībniekiem ieteicams pirms katras uzskaišu sezonas aizpildīt arī pašnovērtējuma anketu.

Lai efektīvi izmantotu uzskaitēm veltītos resursus un nodrošinātu turpinājumu agrāk LDF LIFE projekta „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai" ietvaros 2004.-2008. gadā veiktā monitoringa datu rindām, ieteicams griežu uzskaišu maršrutos reģistrēt arī citas naktī aktīvo putnu sugas (piemēram, ormanīti, ķikutu, mērkaziņu, upes ķauķi, kārklu ķauķi un paipalu).

Uzskaišu maršruti: Griežu uzskaites jāveic divos pastāvīgos uzskaišu maršrutos projekta pasākumu vietā un piecos kontroles uzskaišu maršrutos citur dabas parka teritorijā.

Uzskaišu reizes: Griežu uzskaites jāveic trīs reizes sezonā katrā no abiem pastāvīgajiem maršrutiem un divas reizes sezonā katrā no kontroles maršrutiem. Uzskaites jāveic laikā no maija pēdējās dekādes līdz jūnija otrās dekādes beigām četrus gadus pēc kārtas (2011-2014), ar vismaz piecu dienu starplaiku starp uzskaitēm. Precīzi uzskaišu datumi jāizvēlas atbilstoši labvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Uzskaišu veikšanas apstākļi: Uzskaites veicamas tikai putnu uzskaitēm piemērotos laika apstākļos (t.i. nav nokrišņu un stipra vēja, kas traucē dzirdamību).

Pretendenta pieredze: Pretendentam jābūt vismaz trīs gadu pieredzei griežu populāciju monitoringa veikšanā, un tai ir jābūt dokumentāli pierādāmai.

Uzskaišu datu apstrāde un analīze: Pretendents piedāvātās cenas ietvaros nodrošina arī uzskaišu datu ievadīšanu ģeodatubāzē un to analīzi. Ik gadus līdz 1. septembrim darbu veicējs sagatavo un līdz ar datu bāzi, kā arī aizpildīto uzskaišu anketu un pašnovērtējuma anketu oriģināliem, iesniedz ziņojumu par griežu populācijas stāvokli projekta pasākumu vietā un dabas parkā kopumā. Griežu populācijas ilgtermiņa analīzei ziņojumā jāizmanto arī senāki uzskaišu dati no Dvietes palienes dabas parka, kas veiktas LDF LIFE projekta „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai" ietvaros 2004.-2008. gadā. Ar agrāko uzskaišu datiem un uzskaišu maršrutiem izpildītāju nodrošinās Latvijas Dabas fonds. Minētā projekta griežu un citu putnu sugu monitoringa ziņojumi atrodami šeit. Pēc trešās uzskaišu sezonas (2013. gadā) izpildītājs līdz 1. septembrim sagatavo gala ziņojuma uzmetumu publicēšanai projekta rakstu krājumā, ko pēc pēdējās uzskaišu sezonas (2014. gadā) papildina ar jaunākajiem uzskaišu rezultātiem.

Pretendenta piedāvājumam jāietver:

  1. apliecinājumu, ka pretendents piedāvātas cenas ietvaros apņemas veikt visus šajā specifikācijā norādītos darbus (uzskaitīt piedāvājumā);
  2. cenas piedāvājumu, kas ir spēkā vismaz vienu mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas brīža;
  3. pretendenta pieredzes apliecinājumu griežu uzskaišu veikšanā, galvenā izpildītāja CV.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta ne vēlāk kā: 16.05.2011. plkst. 17:00

Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona:

Zaiga Brača
projekta finanšu asistente
Tālr.: + 371 67830999
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.