Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Paziņojums par Dvietes upes atjaunojamā posma hidroloģiskās modelēšanas cenu aptauju

Rezultāts:

Izvēlētais pretendents: SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"
Līgumcena: 9680,00 LVL

Latvijas Dabas fonds veic cenu aptauju Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ programmas projekta LIFE09NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" vajadzībām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmajai daļai, 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" un "LIFE Kopīgie noteikumi 2009" prasībām.

Informatīvais paziņojums

Publicēšanas datums: 21.02.2013.

Iepirkuma līguma priekšmets: Projektā LIFE09NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” plānotās Dvietes upes posma atjaunošanas hidroloģiskā modeļa izstrāde, pamatotas prognozes par upes atjaunošanas ietekmi uz palienes un apkārtējo platību hidroloģisko režīmu atšķirīgu gultnes dimensiju projektēšanas gadījumā, un optimālo gultnes dimensiju noteikšana.

Tehniskā specifikācija

Darba uzdevumi:

Izstrādāt hidroloģisko modeli Dvietes upes dabisko meandru atjaunošanai 2,4 km garā posmā Dvietes palienes dabas parkā un Natura 2000 teritorijā, posmā starp Bebrenes-Dvietes ceļa tiltu un Skuķu ezeru, lai:

  1. dotu pamatotas prognozes par upes posma atjaunošanas ietekmi uz palienes un apkārtējo platību hidroloģisko režīmu - virszemes un grunts ūdens līmeņu izmaiņām divu atšķirīgi projektētu gultnes dimensiju gadījumos (sk. zemāk), tostarp - prognozētu hidroloģiskā režīma būtisku izmaiņu ietekmes apmērus, attālumu un izplatību, ņemot vērā reljefu un augšņu īpašības piegulošajās platībās;
  2. noteiktu optimālās gultnes dimensijas, kas izpildītu gan Dvietes upes atjaunošanas uzdevumus (nedaudz paaugstināt vai vismaz stabilizēt vidējo ūdens līmeni atjaunojamajā palienes posmā), gan nodrošinātu meliorācijas prasību ievērošanu (neveicināt palienes pārmērīgu applūšanu mazūdens periodos, un nepasliktināt zemes ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību ārpus Dvietes palienes dabas parka teritorijas).

Darba pamatojums:

VSIA „Meliorprojekts" 2012. gadā pēc LDF pasūtījuma izstrādāja 2,4 km gara Dvietes upes posma atjaunošanas tehnisko projektu LIFE09NAT/LV/000237 projektā plānotā pasākuma C.1 (Dvietes upes dabiskā tecējuma atjaunošana) vajadzībām. Atjaunojamā upes posma gultnes dimensijas tehniskajā projektā tika balstītas uz VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) izsniegtajos tehniskajos noteikumos dotajiem rādītājiem, kas ievērojami atšķiras no LIFE09NAT/LV/000237 projekta hidroloģijas ekspertu noteiktajiem gultnes dziļuma rādītājiem.

Šīs cenu aptaujas ietvaros izsludinātās hidroloģiskās modelēšanas uzdevums ir rast atbildes uz jautājumiem:

  1. vai Dvietes upes atjaunojamā gultne tehniskajā projektā plānota pārāk dziļa un var izraisīt pastiprinātu ūdens noteci, salīdzinot ar piesērējušo un bebru apdzīvoto taisnoto gultni, tādējādi apdraudot LIFE projekta mērķu sasniegšanu un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu dabas parkā un Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene";
  2. vai samazinot Dvietes upes dziļumu atbilstoši LIFE projekta hidroloģijas ekspertu prasībām, salīdzinot ar tehniskajā projektā plānotajām dimensijām, var tikt bojātas Dvietē ietekošās ūdensnotekas un novadgrāvji, un tikt pasliktināts zemes ūdens režīms un meliorācijas sistēmu darbība ārpus Dvietes palienes dabas parka teritorijas.

Ja abiem („Meliorprojekta" un LIFE projekta hidrologu plānotajiem) upes atjaunošanas scenārijiem var būt paredzama būtiska negatīva ietekme vai nu uz dabas aizsardzības interesēm dabas parkā, vai uz ūdens novadīšanas un zemes apsaimniekošanas interesēm ārpus dabas parka, pretendentam jāpiedāvā alternatīvs gultnes dimensiju risinājums, kas apmierinātu gan ZMNĪ, gan LDF prasības.

LDF apņemas nodrošināt darba izpildītāju ar LIFE projekta rīcībā esošajiem dokumentiem un kartogrāfiskajiem materiāliem, kas nepieciešami darba veikšanai. Par pieteikuma sagatavošanas laikā nepieciešamajiem dokumentiem pretendentus lūdzam sazināties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Atjaunojamā Dvietes upes posma atrašanās vieta un reljefs:

Termiņš darba pabeigšanai: 15.04.2013.

Prasības pretendentam: Pretendentam ir jābūt atbilstoši licencētai un sertificētai organizācijai ar dokumentāli pierādāmu pieredzi līdzīgu hidroloģiskās modelēšanas darbu veikšanā.

Pretendenta piedāvājumam jāietver:

  1. cenas piedāvājumu, kas ir spēkā vismaz vienu mēnesi no piedāvājuma iesniegšanas brīža;
  2. apliecinājumu, ka pretendents piedāvātas cenas ietvaros un līdz augstāk norādītajam termiņam apņemas veikt visus darba uzdevumus (uzskaitīt piedāvājumā);
  3. izziņa par nodokļu parādu neesamību;
  4. pretendenta pieredzes apliecinājumu līdzīgu hidroloģiskās modelēšanas darbu veikšanā, un galvenā izpildītāja CV.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta ne vēlāk kā:
5.03.2013. plkst. 17:00
Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
vai pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kontaktpersona:
Edmunds Račinskis
LIFE projekta „Dviete” vadītājs
Tālr.: +371 29491927
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.