Last update: 17.05.2019

Photo - Other species

Lapukoku praulgrauzim Osmoderma eremita nepieciešami vecu, resnu koku dobumi. © D.Teļnovs, E. Račinskis

Hermit beetle Osmoderma eremita needs cavities of large old trees.
© D.Teļnovs, E. Račinskis

Vītolu koksngrauzis Lamia textor. Bieži sastopama suga, vaboles kāpuri dzīvo kārklu koksnē. © E.Račinskis

Lamia textor – a common species, larvae develop in wood of Salix sp.
© E.Račinskis

Dvietes palienes dabas parkā sastopama biezā perlamutrene Unio crassus. © J.Reihmanis

Unio crassus occurs in the nature park 'Dviete floodplain'.
© J.Reihmanis

Viena no Dvietes palienē sastopamajām abinieku sugām – zaļais krupis Bufo viridis. © A.Auniņš

One of the amphibian species, occurring in Dviete floodplain – Green Toad Bufo viridis.
© A.Auniņš

Upju zilspāre Calopteryx splendens. Bieži sastopama pie ūdeņiem. © E. Račinskis

Banded Demoiselle Calopteryx splendens. Common near waters.
© E. Račinskis

Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus. Sastopama galvenokārt pie upēm. © E. Račinskis

Common Club-tail Gomphus vulgatissimus. Found mainly at rivers.
© E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (mātīte) Dvietes palienē. © E. Račinskis

Broad-Bodied Chaser Libellula depressa (female) in Dviete floodplain.
© E. Račinskis

Plakanā spāre Libellula depressa (tēviņš) pie maza dīķīša Dvietes palienes ganībās. © E. Račinskis

Broad-Bodied Chaser Libellula depressa (male) at a small pond within grazing area of Dviete floodplain.
© E. Račinskis

Trīsragu mēslvabole Copris lunaris. Reti sastopama vaboļu suga, Dvietes palienē novērota samērā bieži. © E. Račinskis

Copris lunaris. A rare beetle species, comparatively frequent in Dviete floodplain.
© E. Račinskis

Lielais gludgliemezis Cochlicopa nitens. Mitrājos un zāļu purvos sastopama īpaši aizsargājama gliemju suga. © A. Petriņš

Robust Pillar Cochlicopa nitens. An especially protected mollusk species; occurs in wetlands and marshes.
© A. Petriņš

Smilšu krupis Epidalea calamita. Dvietes palienē sastopama īpaši aizsargājama abinieku suga. © I. Mārdega

Natterjack Toad Epidalea calamita. An especially protected amphibian, occurring in Dviete floodplain.
© I. Mārdega

Viena no zaļo varžu sugām Pelophylax sp. Bieži sastopama Dvietes palienē. © E. Račinskis

A frog of the genus Pelophylax. Common in Dviete floodplain.
© E. Račinskis