Last update: 17.05.2019

Photo - Birds

Dvietes palienē ligzdo 40-100 pāru griežu Crex crex. © A. Auniņš

40-100 pairs of Corncrakes Crex crex breed in Dviete floodplain.
© A. Auniņš

Dvietes palienē novērots viens no lielākajiem ķikutu Gallinago media riestiem Latvijā. © A.Petriņš

One of the largest leks of Great Snipe Gallinago media in Latvia is found in Dviete floodplain.
© A.Petriņš

Pļavas un ganības ir piemērota barošanās vieta mazajam ērglim Aquila pomarina.© M.Strazds www.putnubildes.lv

Meadows and pastures are suitable feeding sites for Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina.
© M.Strazds www.putnubildes.lv

Mazais ērglis Aquila pomarina lidojumā. © J. Jansons

Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in flight.
© J. Jansons

Mitrās Dvietes palienes pļavas ir ļoti piemērota barošanās vieta baltajam stārķim Ciconia ciconia. © I. Kļavinska

Wet grasslands of Dviete floodplain are important feeding sites for White Storks Ciconia ciconia.
© I. Kļavinska

Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē pulcējas tūkstošiem baltpieres zosu Anser albifrons. © A.Klepers

Thousands of White-fronted Geese Anser albifrons gather in Dviete floodplain during spring migration.
© A.Klepers

Baltpieres zosis Anser albifrons. © J.Ķuze

White-fronted Geese Anser albifrons.
© J.Ķuze

Uz Dvietes palienes ūdeņiem lido baroties apkārtnē ligzdojošie melnie stārķi Ciconia nigra. © J.Ķuze

Black Storks Ciconia nigra, nesting in surrounding forests, fly to feed in Dviete floodplain waters.
© J.Ķuze

Lielie baltie gārņi Egretta alba pavasara palu laikā. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama bieži, galvenokārt caurceļojot. © I. Priedniece

Great White Egrets Egretta alba during spring floods. Especially protected species, common in Dviete floodplain, mainly during migration.
© I. Priedniece

Melnais stārķis Ciconia nigra. Īpaši aizsargājama putnu suga, barojas Dvietes palienes mitrājos. © J. Jansons

Black Stork Ciconia nigra. Especially protected bird species, feeding in wetlands of Dviete floodplain.
© J. Jansons

Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus. Pavasara migrāciju laikā Dvietes palienē bieži sastopami. © E. Račinskis

Whooper Swans Cygnus cygnus. Common in Dviete floodplain during spring migration.
© E. Račinskis

Platknābis Anas clypeata. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopams Dvietes palienē. © J. Jansons

Northern Shoveler Anas clypeata. Common in Dviete floodplain during spring migration.
© J. Jansons

Prīkšķe Anas querquedula. Pavasara migrāciju laikā bieži sastopama Dvietes palienē. © J. Jansons

Garganey Anas querquedula. Common in Dviete floodplain during spring migration.
© J. Jansons

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sastopams seklos, aizaugušos ūdeņos un slapjās pļavās. © J. Jansons

Water Rail Rallus aquaticus. Found in shallow, overgrown waters and wet grasslands.
© J. Jansons

Ormanītis Porzana porzana. Sastopams pie sekliem ūdeņiem un mitrās pļavās. Dvietes palienes dabas parks ir viena no labākajām ormanīšu ligzdošanas vietām Latvijā. © J. Jansons

Spotted Crake Porzana porzana. Found near shallow waters and in wet grasslands. Dviete floodplain nature park is one of the best breeding sites for the species in Latvia.
© J. Jansons

Mazais ormanītis Porzana parva. Dzīvo aizaugušās ūdenstilpēs ar niedru un vilkvālīšu ceriem. Dvietes palienē sastopams Skuķu un Dvietes ezerā. © J. Jansons

Little Crake Porzana parva. Occurs in overgrown waters with reed and cattail clusters. Found in the lakes Skuķu and Dviete within Dviete floodplain.
© J. Jansons

Dzērves Grus grus. Īpaši aizsargājama suga, Dvietes palienē sastopama gan caurceļošanas, gan ligzdošanas laikā. © D. Drazdovskis

Cranes Grus grus. Especially protected species, occurring in Dviete floodplain both during migration and breeding period.
© D. Drazdovskis

Mērkaziņa Gallinago gallinago. Mitrās pļavās un pie ūdeņiem bieži sastopams bridējputns. © J. Jansons

Common Snipe Gallinago gallinago. A wader, common in wet grasslands and near waters.
© J. Jansons

Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria. Īpaši aizsargājama suga, dzīvo dažādos krūmājos un dārzos. © J. Jansons

Barred Warbler Sylvia nisoria. Especially protected species, occurs in scrubland and gardens.
© J. Jansons