Last update: 17.05.2019

Photo - Plants

Sibīrijas skalbe Iris sibirica aug mitrās un purvainās pļavās, krūmājos, mežmalās. Suga sastopama  tikai dažviet Latvijā, un viena no šīm vietām ir Daugavas baseins.  Dvietes palienei ļoti raksturīga aizsargājama augu suga.© I. Vilka

Siberian Iris Iris sibirica grows in wet and marsh-like grasslands, scrublands, forest edges. The species occurs only in several sites in Latvia; one of them is river Daugava basin. Typical species for Dviete floodplain, especially protected.
© I. Vilka

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata sastopama mitrās un purvainās pļavās, zāļu un pārejas purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V.Baroniņa

Early Marsh-orchid Dactylorhiza incarnata grows in wet and marsh-like grasslands, marshes and transitional mires. Typical species for Dviete floodplain, especially protected.
© V.Baroniņa

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata aug mitrās un purvainās pļavās, zāļu un sūnu purvos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V.Baroniņa

Spotted-orchid Dactylorhiza maculata grows in wet and marsh-like grasslands, marshes and bogs. Typical species for Dviete floodplain, especially protected.
© V.Baroniņa

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica aug purvainās pļavās, zāļu purvos, mitros jauktos un skujkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © S. Rūsiņa

Baltic Marsh-orchid Dactylorhiza baltica grows in marsh-like grasslands, marshes, wet mixed and coniferous forests. Typical species for Dviete floodplain, especially protected.
© S. Rūsiņa

Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus sastopama purvainās pļavās, krūmājos, meža laucēs. Dvietes palienei raksturīga aizsargājama augu suga. © V. Baroniņa

Shingled Gladiolus Gladiolus imbricatus grows in marsh-like grasslands, scrublands, forest glades. Typical species for Dviete floodplain, especially protected.
© V. Baroniņa

Stāvā vilkakūla Nardus stricta aug sausieņu pļavās, norās, sausos priežu mežos un izcirtumos. © S. Rūsiņa

Mat-grass Nardus stricta grows in dry grasslands, glades, dry pine forests and clearings.
© S. Rūsiņa

Mānīgā knīdija Chidium dubicum sastopama mitrās, purvainās pļavās, krūmājos, upju krastos, mitros skujkoku un lapkoku mežos. Dvietes palienei raksturīga, Latvijā ļoti reta īpaši aizsargājama suga. © V. Baroniņa

Chidium dubicum grows in wet, marsh-like grasslands, scrublands, river banks, wet deciduous and coniferous forests. Typical species for Dviete floodplain, very rare in Latvia, especially protected.
© V. Baroniņa

Atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera aug galvenokārt sausu priežu mežu malās. © V. Baroniņa

Sprouting House-leek Jovibarba sobolifera grows mainly in the edges of dry pine forests.
© V. Baroniņa

Dumbrāja vijolīte Viola stagnina – mitros krūmājos un purvainās pļavās reti sastopama suga. © V. Kreile

Fen Violet Viola stagnina grows in wet scrubland and marsh-like grasslands. Especially protected.
© V. Kreile

Krastmalu krustaine Senecio paludosus – palieņu pļavām un upju krastmalām raksturīga suga. © V. Baroniņa

Fen Ragwort Senecio paludosus grows in floodplain grasslands and river banks.
© V. Baroniņa

Purva dedestiņa Lathyrus palustris – palienēm un mitrām pļavām raksturīga suga. © V. Baroniņa

Marsh Pea Lathyrus palustris grows in floodplains and wet grasslands.
© V. Baroniņa

Purva dzeguzene Epipactis palustris. Mitrām, purvainām pļavām un zāļu purviem raksturīga suga. © I. Priedniece

Marsh Helleborine Epipactis palustris. Grows in wet, marsh-like grasslands and marshes.
© I. Priedniece