Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Griezes monitoringa rezultāti

Lai novērtētu palienes biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz ligzdojošām griezēm, LIFE+ projekta ietvaros kopš 2011. gada vasaras notiek griežu uzskaites. Uzskaites un datu analīzi veic Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Griezes tiek skaitītas septiņos maršrutos – divos projekta teritorijā un piecos ārpus tās (tajos uzskaites veiktas jau kopš 2006. gada). Vienlaikus tiek reģistrētas arī citas naktī aktīvo putnu sugas.

 

Pēc griežu skaita pieauguma 2013. gadā, 2014. gadā tas atkal bija mazāks (šogad vienā uzskaites reizē projekta teritorijā esošajos maršrutos uzskaitītas maksimāli 16 griezes, pērn 26). Savukārt 2012. gadā projekta teritorijā griežu bijis vēl mazāk (maksimāli 11), līdz ar to skaita izmaiņu kopējā tendence kopš 2011. gada ir neskaidra.

2014. gadā griežu skaits bija mazāks ne tikai projekta teritorijā, bet arī citur Dvietes palienē, kā arī citur Latvijā, līdz ar to var secināt, ka skaita samazinājums nav saistīts ar palienes apsaimniekošanu.

Savukārt reti sastopamajai palieņu pļavu putnu sugai - ķikutam - projekta teritorijā kopš 2011. gada vērojams straujš skaita pieaugums.

Ligzdojošo griežu monitorings turpināsies arī 2015. gada vasarā.

Ilze Priedniece

16.01.2015.

1. att. Grieze. Skaita izmaiņu tendence dabas parkā kopumā (kopš 2006. gada) – neskaidra, projekta teritorijā (kopš 2011. gada) – neskaidra. Tumši zilā nepārtrauktā līnija apzīmē populācijas indeksu kontroles maršrutos, sarkanā – maršrutos projekta teritorijā; raustītās līnijas apzīmē indeksa vērtības standartkļūdu. © LOB.

 

2. att. Ķikuts. Skaita izmaiņu tendence dabas parkā kopumā (kopš 2006. gada) – straujš samazinājums, projekta teritorijā (kopš 2011. gada) – straujš pieaugums. Tumši zilā nepārtrauktā līnija apzīmē populācijas indeksu kontroles maršrutos, sarkanā – maršrutos projekta teritorijā; raustītās līnijas apzīmē indeksa vērtības standartkļūdu. © LOB.