Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā

Lai noskaidrotu, vai LIFE+ projektā DVIETE paredzētā Dvietes upes atjaunošana neskars palienē esošo seno apmetņu kultūrslāņus, pagājušajā vasarā un rudenī notika seno apmetņu vietu kartēšana Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures nodaļas speciālistes Egitas Ziediņas vadībā. Darbā tika izmantots Daugavpils universitātes (DU) Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras lauka pētījumu aprīkojums, tajā skaitā augsnes zonde un GPS ierīce. Kartēšanā piedalījās DU docents Dāvis Gruberts un profesionālās maģistra studiju programmas "Vides pārvaldība" 1. kursa maģistrante Kristiāna Siliņa.

5. un 6. jūlijā notika augšņu zondēšana un kartēšana Grīvas apmetnes vietā, lai noteiktu kultūrslāņa izplatības robežas. Pavisam tika veikti 17 augsnes zondējumi un iegūti dati par apmetnes kultūrslāņa ieguluma dziļumu, biezumu un izplatību.

27. un 28. septembrī līdzīgi darbi tika veikti Slobodas akmens laikmeta apmetnē. Pēc 2002. gada ekspedīcijas materiāliem spriežot, tā ir vēlā neolīta apmetne. Šajā rudenī pavisam tika veikti 18 zondējumi. Interesantākie atklājumi bija ezerrieksta paliekas vienā no zondējumiem un divu atsevišķu kultūrslāņu pazīmes trīs augsnes zondējumos, kas var liecināt par diviem atsevišķiem apdzīvotības periodiem šajā vietā. Interesanti, ka senākais kultūrslānis atrodas tieši virs augsnes procesos nepārveidota smilts cilmieža, kas satur augu atliekas. Iespējams, šī apmetne ierīkota kādreizējā sēkļa vietā, kas pastāvējis lielā, seklā ezerā.

28. novembrī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir pieņēmusi lēmumu par abu apmetņu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Vietām apmetņu kultūrslānis atrodas nelielā dziļumā no zemes virsmas, un to pārsedzošais augsnes materiāls ir ļoti irdens un var tikt viegli noārdīts, ja pa to pārvietotos ar smago tehniku. Dvietes vecupes atjaunošanas laikā apmetņu vietas tiks saudzētas.

Dāvis Gruberts, Ilze Priedniece

05.01.2015.