Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Pabeigts un saskaņots tehniskais projekts Dvietes upes atjaunošanai

Pēc apmēram trīs gadu darba 2014. gada jūlijā ir noslēgusies Dvietes upes atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde.

2011. gadā projekta partnera „ARK Nature" un uzņēmuma „Stroming" eksperti no Nīderlandes pēc Dvietes palienes apsekošanas dabā un iepazīšanās ar pieejamiem Dvietes upes regulēšanas vēsturiskajiem materiāliem sagatavoja tehnisku dokumentu ar ieteikumiem Dvietes upes atjaunošanai. Ieteikumi tika iesniegti VSIA „Meliorprojekts", kas bija izvēlēts kā tehniskā projekta izstrādātājs atbilstoši cenu aptaujai 2011. gada nogalē. Darbu izpildes termiņš bija 2012. gada jūnijs.

Līdz 2012. gada martam Latvijas Dabas fonds saņēma arhitektūras – plānošanas uzdevumu Dvietes upes atjaunošanai no Ilūkstes novada pašvaldības, zivsaimniecības ekspertu atzinumu no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta („BIOR”), kā arī Valsts Vides dienesta sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, kurā atzīts, ka pilnā ietekmes uz vidi izvērtēšanas procedūra Dvietes upes atjaunošanai plānotajā posmā nav nepieciešama.

Pēc ilgstoša sarunu procesa starp Latvijas Dabas fondu, VSIA „Meliorprojekts”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (ZMNĪ) un ekspertiem no Nīderlandes 2012. gada jūlijā projekta izstrādātāji iesniedza Latvijas Dabas fondam sagatavoto tehnisko projektu. Taču Nīderlandes hidroloģijas eksperti būtiski iebilda pret projektā paredzētajiem atjaunotās upes gultnes parametriem, un līdz ar to projekts netika pieņemts. Diskusijas turpinājās, saduroties dabas aizsardzības interesēm Natura 2000 teritorijā un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas noteikumiem.

Lai rastu risinājumu un pārbaudītu, vai un kā Nīderlandes hidroloģijas ekspertu ieteiktie un VSIA „Meliorprojekts” izstrādātajā tehniskajā projektā plānotie upes gultnes parametri ietekmētu hidroloģisko režīmu dabas parkā un ārpus tā, 2013. gada pavasarī tika nolemts veikt upes atjaunošanas hidroloģisko modelēšanu, iesaistot neatkarīgus ekspertus. Cenu aptaujā tika izvēlēta SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs (PAIC)”. SIA „PAIC” izstrādātais modelis parādīja, ka abi upes atjaunošanas scenāriji neietekmētu hidroloģiskos apstākļus ārpus Dvietes palienes dabas parka. Dabas parka iekšienē Nīderlandes ekspertu ieteiktie atjaunojamās upes gultnes parametri varētu izraisīt palienes applūšanu mazūdens periodā atsevišķās vietās, savukārt VSIA „Meliorprojekts” ieteiktie parametri nenodrošinātu projektā plānoto gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos projekta teritorijā.

Pēc 23. aprīlī notikušās sanāksmes, kurā SIA „PAIC” ziņoja par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem, Latvijas Dabas fonds vienojās ar modelētājiem par papildus modelēšanu kompromisa scenārijam. Modelēšanas rezultāti tika iesniegti VSIA „Meliorprojekts”, kas veica atbilstošas izmaiņas tehniskajā projektā. Mainītais tehniskais projekts ar ZMNĪ saskaņojumu tika iesniegts Latvijas Dabas fondā 2013. gada jūlijā.

Projekta tālākās saskaņošanas gaitā radās neparedzēti sarežģījumi - viens no zemes īpašniekiem, uz kuru zemes plānoti upes atjaunošanas darbi un kuri bija savlaicīgi informēti un mutiski piekrituši upes atjaunošanai, atteicās saskaņot tehnisko projektu. Sarunas ar zemes īpašnieku ilga līdz 2013. gada novembrim, to gaitā īpašnieks daudzkārt mainīja savus nosacījumus projekta saskaņošanai, tostarp atbilstoši viņa vēlmēm tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā (caurteka upes šķērsošanai aizstāta ar braslu), apspriesti zemes pirkšanas, maiņas un kompensācijas izmaksu varianti, taču vienošanās netika panākta. Tādēļ kā vienīgais iespējamais risinājums palika atstāt daļu no plānotā upes atjaunošanas posma (ap 400 m no 2400 m) esošajā, taisnotajā gultnē. Līdz ar to nācās veikt vēl vienas izmaiņas tehniskajā projektā. Šo darbu VSIA „Meliorprojekts” paveica 2014. gada pirmajā pusē un iesniedza pārstrādāto projektu Latvijas Dabas fondam 2014. gada 31. jūlijā. Augustā projekts tika saskaņots ar zemes īpašniekiem, Ilūkstes novada pašvaldību un VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Ilze Priedniece

19.08.2014.