Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Noticis seminārs par zālāju apsaimniekošanu

Šī gada 17. jūnijā Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā Putnu salas „Gulbjos" LIFE+ projekta DVIETE un projekta "Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos" ietvaros notika seminārs „Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana Lauku attīstības programmas kontekstā".

 

Semināru atklāja un vadīja Andrejs Briedis no Latvijas Dabas fonda (LDF). LIFE+ projekta DVIETE vadītājs Edmunds Račinskis (LDF) klātesošos informēja par dabas parka izveides vēsturi un mērķiem, kā arī LIFE+ projektu. Indulis Āboliņš no Lauku atbalsta dienesta (LAD) pastāstīja par nosacījumiem Lauku attīstības programmas finansējuma saņemšanai bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanai. Pēc tam klātesošos uzrunāja Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvalde, Dvietes senlejas pagastu apvienība), informējot par sociāli ekonomisko stāvokli pagastā un paužot vēlmi saglabāt apvidus ainavu, saimniekojot tradicionāli. Par zālāju apsaimniekošanu no bioloģiskās daudzveidības aizsardzības viedokļa stāstīja Solvita Rūsiņa (LU docente, zālāju biotopu eksperte).

Pēc pusdienām semināra dalībnieki devās pārgājienā pa Dvietes palieni, aplūkojot atjaunoto zālāju ainavu no skatu platformas Putnu salā un apmeklējot zālāju platības Dvietes upes kreisajā krastā, kur pagājušā pavasarī zālāju atjaunošanas ietvaros veikta krūmu celmu frēzēšana. Šeit klātesošie diskutēja par to, cik ilgā laikā atjaunotās zālāju platības varētu kļūt par atbalsttiesīgām Lauku attīstības programmas ietvaros.

Semināra noslēgumā, pēc atgriešanās Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā, tika diskutēts par dažādiem ar zālāju apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, piemēram, par iespēju bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanu vērst uz tiem raksturīgo sugu saglabāšanu, ko kontrolētu vides speciālisti līdzīgi kā dažās citās Eiropas valstīs, kā arī par kopīgām LAD kontrolieru un zālāju ekspertu mācībām. Semināra dalībnieki vienojās par vairākiem priekšlikumiem zālāju apsaimniekošanai jaunajā plānošanas periodā, t.sk. par appļaušanas atcelšanu platībās, kur dzīvnieki pietiekamā blīvumā ganās visu gadu, kā arī par priekšlikumu nenoteikt kā obligātu divreizēju zālāju pļaušanu, jo tā varētu katastrofāli ietekmēt pļavu putnu populācijas valstī. Semināra dalībnieki vienojās arī par priekšlikumu iekļaut atbalsttiesīgajās platībās par EK LIFE programmas un citu ar sabiedrisko finansējumu īstenoto projektu līdzekļiem atjaunotos zālājus uzreiz pēc šo projektu beigām, lai veicinātu zālāju apsaimniekošanas turpināšanu.

Semināra 39 dalībnieku vidū bija zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, Beberenes pagasta pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Gaļas liellopu audzētāju biedrības, ARK Fonda, Elm media un Vides faktu pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Ilze Priedniece

18.06.2014.