Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Notikusi ceturtā uzraudzības grupas sanāksme

4. decembrī Allažu pagasta viesu namā „Mauriņi" notika Dvietes LIFE+ projekta kārtējā (ceturtā) uzraudzības grupas sanāksme, piedaloties 9 cilvēkiem. Sanāksmi atklāja projekta vadītājs Edmunds Račinskis (Latvijas Dabas fonds), kurš stāstīja par paveikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas jomā, ieskaitot problēmas upes atjaunošanas plānošanā.

Pirmā problēma bija nesakritība starp Nīderlandes hidroloģijas ekspertu ieteiktajiem un VSIA „Meliorprojekts" ieplānotajiem atjaunojamās Dvietes upes gultnes parametriem. Risinājums tika rasts, pieaicinot neatkarīgus ekspertus (SIA „Procesu izpētes un analīzes centrs") un ar hidroloģiskās modelēšanas palīdzību iegūstot risinājumu, kas apmierina abas puses. Otra problēma radās tehniskā projekta saskaņošanas gaitā, kad viens no zemes īpašniekiem, uz kura zemes plānoti upes atjaunošanas darbi, negaidīti atteicās saskaņot tehnisko projektu. E. Račinskis informēja, ka šo sarežģījumu dēļ ir nepieciešams lūgt Eiropas Komisijai LIFE+ projekta pagarinājumu (upes atjaunošanas darbus atbilstoši ekspertu atzinumiem drīkst veikt tikai no augusta līdz novembrim, projekta beigas bija plānotas 2014.g. septembrī).

Pēc tam par 2013. gadā pabeigto griezes biotopu modeļa izstrādi informēja Rūta Abaja (Vides risinājumu institūts), Ilze Priedniece (LDF) un Ieva Goba (ELM Media) stāstīja par sabiedrības informēšanas pasākumiem, atzīmējot, ka virkne no tiem iespējami tikai pēc upes atjaunošanas beigām, lai varētu demonstrēt tās rezultātus. Zaiga Brača (LDF) iepazīstināja ar projekta finanšu stāvokli.

Noslēgumā sanāksmes dalībnieki pārrunāja iespējamos risinājumus situācijai upes atjaunošanas plānošanā.

Ilze Priedniece

19.12.2013.