Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

30.-31. maijā Dvietes LIFE+ projekta darbinieki un Bebrenes pagasta iedzīvotāji viesojās divu agrāk īstenoto LIFE projektu teritorijās Vidzemē, kurās notiek līdzīgi zālāju apsaimniekošanas pasākumi, kā Dvietes palienē.

30. maijā brauciena dalībnieki apmeklēja Gunāra Cigļa saimniecību „Sopuļi” Pededzes palienē, kur Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta LIFE04NAT/LV/000198 „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” ietvaros atjaunotas pļavas un ganībām šobrīd jau iežogoti 270 ha pļavu.

Šeit ganās 74 ‘Highlander’ šķirnes liellopi un 53 ‘Konik’ zirgi. G. Ciglis ir novērojis, ka ganībās krūmi nespēj ataugt, ja tās vairākus gadus pēc kārtas palos applūst. Saimniecības īpašnieks dalījās pieredzē par žogu atjaunošanu, ko pali katru pavasari izposta, kā arī laku apsaimniekošanas formālajām prasībām, kas ne vienmēr atbilst dabas aizsardzības vajadzībām. Piemēram, ganību appļaušanas dēļ dzīvniekiem rudenī trūkst barības, un tie ir jāpiebaro daudz ilgāku laika periodu.

Pēc pusdienām dalībnieki aplūkoja briežu dārzu otrā Pededzes krastā saimniecībā „Silmalas”. Briežu dārza platība ir pietiekami liela (150 ha), lai zālāji netiktu pārganīti. Brauciena dalībnieki novēroja, ka zāle ir pietiekami augsta pļavu putniem, tajā bija dzirdamas vairāku griežu balsis.

Otrajā brauciena dienā atbraucēji viesojās trīs Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta LIFE03NAT/LV/000082 „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” zālāju apsaimniekošanas paraugteritorijās, kurās projekta laikā tika cirsti krūmi un uzsākta gaļas liellopu audzēšana atjaunoto zālāju uzturēšanai. Pirmā apmeklētā bija Andra Jegorova saimniecība „Lejas Rudzīši – Zvejnieki” Gaujienas pagastā, kur īpašnieks dalījās pieredzē par ganāmpulka apsaimniekošanu un pretrunām starp lauku apsaimniekošanas prasībām un dabas aizsardzības vajadzībām. Apmeklēji gan izstaigāja pļavas, gan aplūkoja lopu ziemas novietni. Šajā saimniecībā ir ap 60 ha bioloģiski vērtīgo zālāju, ganību aploks ietver 39 ha, kuros ganās ap 100 gaļas liellopu. A. Jegorovs stāstīja par liellopu sagūstīšanas metodēm, mēslu pārstrādi un izmantošanu, gaļas realizāciju.

Tālāk pasākuma dalībnieki devās uz Valkas pagasta „Krastiņiem”, kur īpašnieks Tālis Lārmanis dalījās pieredzē par sava ganāmpulka apsaimniekošanu. „Krastiņos” ap 70 ha platībā ganās 38 liellopi (bullis, 25 govis un 12 teļi), jaunie bullīši tiek audzēti eksportam. Atbraucēji aplūkoja no koku un krūmu apauguma atbrīvotus vecus ozolus, kuros dzīvo apdraudētais lapukoku praulgrauzis. Saimnieks dalījās pieredzē par žogu atjaunošanu, dzīvnieku piebarošanas vietas uzlabošanu, liellopu šķirņu izvēli.

31. maija pēcpusdienā brauciena dalībnieki viesojās Valkas pagasta „Vekšos”, kur zālāju noganīšana kopš Ziemeļgaujas LIFE projekta laikiem ir turpinājusi atīstīties un paplašināties citu Latvijas Dabas fonda īstenoto projektu – „DEMO farm” un „SNOWBAL” ietvaros. Īpašnieki Sanita un Jānis Āboliņi stāstīja par sadzīvošanu ar ikgadējiem paliem, lopu novietnes un piebarošanas vietas uzlabošanu. „Vekšu” saimniecībā no krūmiem ir attīrīti ap 8 ha pļavu, šobrīd ap 80 ha platībā ganās 60 liellopi, un līdz ar to pēdējo 5 gadu laikā krūmi ganībās nav bijuši atkārtoti jācērt. Liellopu piebarošanai ziemā siens tiek pļauts ārpus ganību teritorijas.

Pa ceļam braucēji uz īsu brīdi apstājās arī vairākās citās Ziemeļgaujas vietās - pie „Tilikām” un „Marsiem”, iepazīstot Ziemeļgaujai raksturīgās dabas ainavas.

Ilze Priedniece

06.06.2013.