Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Vides klases nodarbība par zivīm

2012. gada 5. decembrī dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā notika Dabas aizsardzības pārvaldes rīkota Vides klases nodarbība "Latvijas īpašās zivis", kurā piedalījās 40 klausītāju. Nodarbību vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīna Indriķe, Inita Bružika un Irēna Broliša.

Klausītāji iepazina desmit Latvijas īpašās aizsargājamo un apdraudēto zivju sugas - lasi Salmo salar, taimiņu Salmo trutta, upes nēģi Lampetra fluviatilis, Eiropas zuti Anguilla Anguilla, repsi Coregonus albula, sīgu Coregonus lavaretus, alatu Thymallus thymallus, paledi Alosa fallax, salati Aspius aspius un kazi Pelecus cultratus), kā arī uzzināja par dabai draudzīgu makšķerēšanu un piedalījās dabas izziņas spēlēs.

Vairāk attēlu par nodarbības norisi skatāms: http://bebrene.blogspot.com/2012/12/nodarbiba-latvijas-ipasas-zivis.html

Benita Štrausa, Ilze Priedniece

11.12.2012.