Pēdējās izmaiņas: 17.05.2019

Tikšanās ar poļu kolēģiem no ķikutu LIFE projekta

Pieredzes apmaiņas pasākumu ietvaros 20. novembrī Latvijas Dabas fonda telpās notika tikšanās ar projekta LIFE11 NAT/PL/000436 "Active protection of Great Snipe Gallinago media in Dolina Gornej Narwi Natura 2000 site" pārstāvjiem. Poļu projekta komanda pārstāvēja divas organizācijas - Natura International Polska (Daniel Piec, Michal Korniluk) un Polijas putnu aizsardzības biedrību (PTOP; Dominika Musiał, Jarek Stefaniuk), kas nesen kopīgi uzsākušas īstenot ķikutu aizsardzībai un izpētei veltītu LIFE+ projektu Polijas ZA daļā.

Projekta mērķi ir ķikutu dzīvotņu atjaunošana apmēram 160 ha lielā degradētu Narevas upes palieņu pļavu platībā, kā arī ķikutu ekoloģijas pētījumi, izmantojot telemetrijas metodes. Šis ir pirmais ķikutam veltītais LIFE projekts Polijā (sācies šogad un turpināsies līdz 2016. gadam), un tā pārstāvji ieradās Latvijā, lai mācītos no mūsu pieredzes šīs sugas izpētē un aizsardzības pasākumu īstenošanā.

Tikšanās laikā LDF projektu vadītājs un pieredzējis ķikutu pētnieks Ainārs Auniņš ziņoja par palieņu pļavu atjaunošanas un hidroloģiskā stāvokļa uzlabošanas pieredzi divos agrākos LIFE projektos Latvijā („Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana, Latvija”(LIFE03NAT/LV/ 000083) un „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai”(LIFE04NAT/LV/000198), kā arī iepazīstināja klātesošos ar ķikutu izpētes vēsturi, populācijas stāvokli un lauka darbu metodēm Latvijā.

Savukārt Edmunds Račinskis sniedza prezentāciju par LIFE+ projektu DVIETE, raksturojot arī ķikutu skaitu un izplatību Dvietes palienē, kas ir viena no labākajām šīs sugas ligzdošanas vietām valstī. Ķikutu skaits Dvietes palienes dabas parkā tiek vērtēts robežās no 20-35 riestojošiem gaiļiem, un dažu pēdējo gadu laikā LIFE+ projekta pasākumu teritorijā ir novērota riestojošo ķikutu skaita palielināšanās, kā arī atrasti daži nelieli, agrāk nezināmi riesti. Tikšanās dalībnieki apsprieda palieņu pļavu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz ķikutiem, kā arī iespējas turpmākai sadarbībai starp Latvijas un Polijas LIFE+ projektiem. Pēc tikšanās ar LDF pārstāvjiem, poļu kolēģi devās uz Igauniju, lai tiktos ar igauņu ķikutu pētniekiem.

Edmunds Račinskis, foto: Jarek Stefaniuk

04.12.2012.