Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange trip to Poland 28.05.2012-01.06.2012

Brauciena dalībnieki Bebžas nacionālā parka administrācijas ēkā klausās stāstījumu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanu. © I. Priedniece

Participants of the trip in the premises of Biebrza National park administration listening to the information on nature values and their management in the park.
© I. Priedniece

Andžejs Grigoruks (Andrzej Grygoruk) stāsta par Bebžas nacionālā parka apsaimniekošanu. © I. Priedniece

Andrzej Grygoruk talking about management of Biebrza National park.
© I. Priedniece

Bebžas hidroloģiskās atjaunošanas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem. © I. Priedniece

Artur Wiatr, representative of the hydrological restoration LIFE+ project in Biebrza, informs about planned project activities.
© I. Priedniece

Uršula Bjereznoja (Urszula Biereznoj) iepazīstina ar projektu LIFE09 NAT/PL/000263 „Pļavu un zemo purvu putnu aizsardzība piecos nacionālajos parkos – biotopu atjaunošana un invazīvo sugu ietekmes mazināšana”. © D. Brakmane

Urszula Biereznoj presents the project LIFE09 NAT/PL/000263 ‘Protection of water and marsh birds in five national parks - reconstructing habitats and curbing the influence of invasive species’.
© D. Brakmane

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs stāsta par projektā plānotajiem pasākumiem. © I. Priedniece

Artur Wiatr, representative of the hydrological restoration LIFE+ project in Biebrza, informs about project activities.
© I. Priedniece

Bebžas LIFE+ projekta pārstāvis Artūrs Vjatrs iepazīstina ar projekta teritoriju. © I. Priedniece

Artur Wiatr, representative of the hydrological restoration LIFE+ project in Biebrza, talking about the project site.
© I. Priedniece

Meliorācijas kanāls blakus dabiskās upes atjaunošanas vietai Bebžas LIFE+ projekta teritorijā.© E. Račinskis

Melioration channel near restoration site of natural river in the area of Biebrza LIFE+ project.
© E. Račinskis

Elkas upes vecā, dabiskā gultne, kuras atjaunošana plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros. © E. Račinskis

Old, natural riverbed of river Elk, planned to restore within the Biebrza LIFE+ project.
© E. Račinskis

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās Elkas upes atjaunošanas vietā. © E. Račinskis

Participants of the trip in Biebrza floodplain grasslands at the site of river Elk restoration.
© E. Račinskis

Edmunds Račinskis un Artūrs Vjatrs pie izžuvušās Elkas upes gultnes. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis and Artur Wiatr at the riverbed of Elk, dried out.
© I. Priedniece

Izžuvusī Elkas upe, kuras atjaunošana tiks plānota Bebžas LIFE+ projekta ietvaros. © E. Račinskis

Dry section of river Elk. Its restoration will be planned within the Biebrza LIFE+ project.
© E. Račinskis

Brauciena dalībnieki Bebžas palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Biebrza floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Vožnavejskas (Woźnawiejski) kanāls Bebžas palienē, kura ūdeņi tiks novadīti atpakaļ Jegžņas upē. © E. Račinskis

Woznawiejski Canal in Biebrza floodplain. Its waters will be turned back in Jegrznia river.
© E. Račinskis

Artūrs Vjatrs (Artur Wiatr) un Edmunds Račinskis pie Vožnavejskas kanāla vietā, kur Bebžas LIFE+ projekta ietvaros tiks ierīkots viens no vairākiem dambjiem. © I. Priedniece

Artur Wiatr and Edmunds Račinskis at Woznawiejski Canal at the site, where it is planned to build one of several weirs within Biebrza LIFE+ project.
© I. Priedniece

Anna Suhovoļeca (Anna Suchowolec; PTOP) iepazīstina ar atjaunotajām pļavām Narevas palienē. © I. Priedniece

Anna Suchowolec (PTOP) presents restored grasslands in Narew floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienē, kur pļavas atjaunotas, izceļot krūmus ar saknēm. Trešā no kreisās – PTOP pārstāve Gabriela Kulakovska (Gabriela Kułakowska). © I. Priedniece

Participants of the trip in Narew floodplain, where grasslands are restored by removal of bushes with roots. Third from the left – Gabriela Kulakowska (PTOP).
© I. Priedniece

Narevas palienes pļavas. © I. Priedniece

Grasslands in Narew floodplain.
© I. Priedniece

Narevas palienes pļavas. © I. Priedniece

Grasslands in Narew floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Narevas palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Narew floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Ģimenes siera ražotnes īpašnieks Janušs Sakovičs (Janusz Sakowicz). © D. Brakmane

Owner of the family cheese factory Janusz Sakowicz.
© D. Brakmane

Polijas sarkanās govis. © D.Brakmane

Cattle of the breed ‘Polish red’.
© D.Brakmane

Atjaunota Narevas upes sānteka, kurā mazūdens laikā straume izzūd, jo vairumu ūdens novada galvenā, padziļinātā upes gultne. © I. Priedniece

Restored side-arm of river Narew, where stream disappears at low water levels, because most of water volume flows through the deepened main riverbed.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki putnu vērošanas tornī Narevas palienē. © E. Račinskis

Participants of the trip in bird watching tower in Narew floodplain.
© E. Račinskis

Viendabīgas niedru audzes Narevas palienē, kur nepieciešama niedru pļaušana. © I. Priedniece

Monotonous reed stands in Narew floodplain, were reed cutting is required.
© I. Priedniece

Karte ar atjaunotajām Narevas pietekām un sāntekām. © I. Priedniece

A map of restored tributaries and side-arms of river Narew.
© I. Priedniece

Brasls un tiltiņš Narevas sāntekas šķērsošanai. © I. Priedniece

Ford and pedestrian bridge for crossing a side-arm of river Narew.
© I. Priedniece

Slūžas ūdens līmeņa regulēšanai kanalizētajā Narevas upē. © I. Priedniece

A sluice for regulation of water level in canalised Narew.
© I. Priedniece

Kanalizētā Narevas upe lejpus slūžām.© E. Račinskis

Canalised river Narew downstream the sluice.
© E. Račinskis

Meliorācijas kanāls Narevas nacionālajā parkā, uz kura plānots ierīkot dambi palienes ūdens režīma uzlabošanai. © I. Priedniece

Melioration channel in Narew National park. It is planned to build a weir on it to improve hydrological regime of the floodplain.
© I. Priedniece

Mākslīgi veidota pārgāzne kanalizētajā Narevas upē – slieksnis ūdens līmeņa paaugstināšanai un novirzīšanai palienes sāntekās. © I. Priedniece

Artificial barrier in canalised river Narew, arranged to increase water level and to turn the stream in side-arms of the river.
© I. Priedniece

Pārgāzne kanalizētajā Narevas upē. © I. Priedniece

A barrier in canalized river Narew.
© I. Priedniece

Pārgāzne veidota no metāla konstrukcijām un akmeņiem. © I. Priedniece

A barrier, made from metal constructions and stones.
© I. Priedniece

Anna Suhovoļeca rāda projekta pasākumu vietas kartē. © I. Priedniece

Anna Suchowolec shows the sites of project actions in the map.
© I. Priedniece

Taka Narevas nacionālajā parkā - dabiskā, taču niedrēm aizaugušā Narevas palienē. © I. Priedniece

A trail in Narew National park, leading through natural Narew floodplain, overgrown with reeds.
© I. Priedniece

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē.  © E. Račinskis

A ferry for transportation of visitors to the trail in Narew floodplain.
© E. Račinskis

Prāmis apmeklētāju pārcelšanai uz taku Narevas palienē. © E. Račinskis

A ferry for transportation of visitors to the trail in Narew floodplain.
© E. Račinskis

No siena gatavotas kurināmās briketes. © D. Brakmane

Fire briquettes, made from dry grass.
© D. Brakmane

Taka Bebžas nacionālā parka dienvidu galā, lielākajā zemo purvu masīvā Bebžas lejtecē. © I. Priedniece

A trail in the southern part of Biebrza National park, within the widest area of marshes in the lower parts of Biebrza valley.
© I. Priedniece

Dzegužpirkstīte zemajā purvā. © D. Brakmane

Orchid (Dactylorhiza) in the marsh.
© D. Brakmane

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā. © I. Priedniece

Marsh in the southern part of Biebrza National park.
© I. Priedniece

Zemais purvs Bebžas nacionālā parka dienvidu galā.  © I. Priedniece

Marsh in the southern part of Biebrza National park.
© I. Priedniece

Bebžas zāļu purvā sadzirdēts dziedošs grīšļu ķauķis. © Z. Brača

Listening to a singing Aquatic Warbler in the marsh of Biebrza floodplain.
© Z. Brača

Brauciena dalībnieks Arnolds Savickis. ©I. Priedniece

Participant of the trip Arnolds Savickis.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieces Ārija Gruberte un Benita Štrausa. © I. Priedniece

Participants of the trip Ārija Gruberte and Benita Štrausa.
© I. Priedniece

Lelde Goba (Elm Media) filmē notiekošo. © Z. Brača

Lelde Goba (Elm Media) shooting a film.
© Z. Brača

Dabisks Bebžas upes posms pie Burzinas ciema. © I. Priedniece

Natural section of Biebrza at village Burzin.
© I. Priedniece

Govis Bebžas krastos pie Burzinas ciema. © Z. Brača

Cows at the river Biebrza banks near Burzin.
© Z. Brača

Melnais zīriņš. © I. Priedniece

Black Turn.
© I. Priedniece

Skats uz Bebžas ieleju pie Burzinas ciema. © I. Priedniece

A view towards Biebrza valley at village Burzin.
© I. Priedniece

Bebžas mitrajām pļavām raksturīgas purva skalbes. © I. Priedniece

Yellow Iris, a characteristic species of Biebrza wet grasslands.
© I. Priedniece

Taka Bebžas nacionālā parka D daļā (BiałyGrąd). © I. Priedniece

A trail in the southern part of Biebrza National park (BiałyGrąd).
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā. © I. Priedniece

A view from bird watching tower in the southern part of Biebrza National park.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa Bebžas nacionālā parka D daļā.  © I. Priedniece

A view from bird watching tower in the southern part of Biebrza National park.
© I. Priedniece

Elm Media intervē Benitu Štrausu. © E. Račinskis

Elm Media interviews Benita Štrausa.
© E. Račinskis

Melno un baltspārnu zīriņu ligzdošanas vieta Bebžas nacionālā parka D daļā. © I. Priedniece

Breeding site of Black and White-winged Turns in the southern part of Biebrza National park.
© I. Priedniece