Last update: 17.05.2019

Photo - Grassland restoration

Zirgi ganās 2011. gada rudenī atklātajā ganību aploka paplašinājumā. © E. Račinskis

Horses in the new grazing enclosure opened in autumn 2011.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR piekrastē. © E. Račinskis

SW shore of Skuķu lake after cutting of bushes.
© E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā no krūmiem atbrīvotais grāvis (taisnots strauts). © E. Račinskis

Banks of a straightened brook cleared from bushes during the working bee in autumn 2011.
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja.© E. Račinskis

Horses at the brook, cleared from bushes during the working bee in autumn 2011.
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja. © E. Račinskis

Horses at the brook, cleared from bushes during the working bee in autumn 2011.
© E. Račinskis

Zirgi pie talkas laikā no krūmiem atbrīvotā grāvja; aizmugurē – nocirsto krūmu savākšana šķeldošanai. © E. Račinskis

Horses at the brook, cleared from bushes during the working bee in autumn 2011. In the background, removed bushes get piled for processing into wood chips.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā; labajā pusē atstāts resnāks melnalksnis. © E. Račinskis

Removed bushes at SW shore of Skuķu lake. Individual scenic trees like the black alder at right are often left growing.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

SW shore of Skuķu lake right after cutting of bushes.
© E. Račinskis

Nocirstie krūmi un atstātie koki (iezīmēti) Skuķu ezera rietumu krastā. © E. Račinskis

Cut bushes and preserved trees (marked) at the western shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

Skats uz Dvietes palienes pļavām Skuķu ezera ziemeļu krastā pēc krūmu nociršanas. © E. Račinskis

Dviete floodplain grasslands at the northern shore of Skuķu lake after removal of shrubs (in the background part).
© E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Removed bushes piled for processing into wood chips at the northern shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

Šķeldošanai sakrauti krūmi Skuķu ezera ziemeļu krastā.  © E. Račinskis

Removed bushes piled for processing into wood chips at the northern shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

Liellopi ganās no krūmiem atbrīvotajā Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Cattle grazing at the northern shore of lake Skuķu, cleared from bushes (in the background).
© E. Račinskis

No krūmu aizsega atbrīvots skats pāri Skuķu ezeram uz putnu novērošanas torni no ezera ziemeļu krasta. © E. Račinskis

A view across Skuķu lake after both shores have been cleared from shrub cover.
© E. Račinskis

No krūmiem atbrīvoti Dvietes palienes zālāji pie Putnu salas. © E. Račinskis

Dviete floodplain grasslands after removal of bushes at Putnu sala.
© E. Račinskis

Nocirsto krūmu izvākšana no palienes.© E. Račinskis

Removal of cut bushes from the floodplain.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

Pasture merges into reed stands at SW shore of Skuķu lake after cutting of bushes.
© E. Račinskis

Krūmu ciršanas vieta 2011. gada rudenī atklātajā ganību aplokā.© E. Račinskis

Shrub removal site inside the grazing enclosure opened in autumn 2011.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava Skuķu ezera DR krastā. © E. Račinskis

Grassland at SW shore of Skuķu lake after clearing of bushes.
© E. Račinskis

No krūmiem attīrīta pļava pie Putnu salas, blakus Dvietes dabiskajai gultnei, ko projektā paredzēts atjaunot. © E. Račinskis

Dviete floodplain grasslands after removal of bushes at Putnu sala.
© E. Račinskis

2011. gada rudens talkas laikā izkoptie strauta krasti ar šķeldošanai paredzētu krūmu kaudzi fonā. © E. Račinskis

Banks of the brook, cleared from bushes during the working bee in autumn 2011, with a pile of removed bushes for making wood chips in the background.
© E. Račinskis

Zirgs Dvietes palienes jaunajās, 2011. gadā ierīkotajās ganībās. © E. Račinskis

A horse in the new grazing enclosure opened in autumn 2011.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Recently felled line of bushes in pasture grounds at the northern shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

Skats uz atjaunotajiem Skuķu ezera ziemeļu piekrastes zālājiem ar saglabātu ainavisku vītolu. © E. Račinskis

Restored grasslands on the northern shore of Skuķu lake, with a scenic willow tree preserved.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Recently felled line of bushes in pasture grounds at the northern shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

Tikko nozāģētu krūmu josla ganībās Skuķu ezera ziemeļu krastā. © E. Račinskis

Recently felled line of bushes in pasture grounds at the northern shore of Skuķu lake.
© E. Račinskis

No krūmiem atbrīvotā Skuķu ezera ziemeļu piekraste. © E. Račinskis

The northern shore of Skuķu lake, cleared from shrubs.
© E. Račinskis

Skats no putnu novērošanas torņa uz Skuķu ezeru 23.05.2011. (ar krūmiem aizauguši ezera krasti), 08.12.2011. (lielākie krūmi ezera krastā nocirsti) un 21.12.2011. (nocirsti visi krūmi no torņa līdz ezeram). © I.Vilka, E. Račinskis

A view towards Skuķu lake from bird watching tower on 23.05.2011. (shores overgrown with bushes), on 08.12.2011. (larger bushes near lake removed) and on 21.12.2011. (all bushes between tower and lake removed).
© I. Vilka, E. Račinskis