Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange trip to river restoration sites in the Netherlands 12-16.09.2011

ARK fonda pārstāvis Johans Bekuiss (Johan Bekhuis). Foto: I. Vilka

Johan Bekhuis from 'ARK Nature'.
Photo: I. Vilka

J. Bekuiss iepazīstina ar ARK projekta vietu \'\'Gelderse Poort\'\'. Notiekošo iemūžina Elm Media komanda. Foto: E. Račinskis

J. Bekhuis telling about 'ARK Nature' project site 'Gelderse Poort', while 'Elm Media' staff document the visit for a film.
Photo: E. Račinskis

Kuģu satiksme Vālas upē (Waal). Foto: E. Račinskis

Ships in the river Waal.
Photo: E. Račinskis

Noziedējušas jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum Vālas palienes pļavās. Foto: I. Vilka

Sea-hollies Eryngium maritimum in the floodplain of river Waal.
Photo: I. Vilka

Eiropas vietējā papeļu suga - melnā papele Populus nigra (pieaudzis koks un nesen iesējies mazs kociņš). Foto: I. Vilka, D. Gruberts

Black poplar Populus nigra (large tree and recently sprouted tree), a  native poplar species.
Photo: I. Vilka, D. Gruberts

Putnu novērošanas slēpnis, kas palu laikā paceļas vairāku metru augstumā līdz ar ūdens līmeni. Foto: E. Račinskis

Floating bird observation hide, rising with water level for several meters during floods.
Photo: E. Račinskis

Lielas dabiskai attīstībai atstātās platības pārņēmusi invazīvā puķu sprigane Impatiens glandulifera. Foto: I.Vilka

Large areas, left for natural development, are covered by invasive Indian Balsam Impatiens glandulifera.
Photo: I.Vilka

\'\'Gelderse Poort\'\' pļavās ganās \'Konik\' šķirnes zirgi. Foto: I.Vilka

'Konik' horses grazing on grasslands of 'Gelderse Poort'.
Photo: I.Vilka

Diskusijas par Dvietes upes hidrotehnisko atjaunošanu. No kreisās - Leo Linarts (Leo Linnartz; ARK Nature), Edmunds Račinskis (LDF), Dafne Villema (Daphne Willems; Stroming) un Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte). Foto: I. Vilka

Discussions on hydrological restoration of Dviete river. Left to right: Leo Linnartz (ARK Nature), Edmunds Račinskis (LFN), Daphne Willems (Stroming) and Dāvis Gruberts (Daugavpils University).
Photo: I. Vilka

Nīderlandes un Beļģijas robežupes Māsas (Maas) krastā. Foto: E. Račinskis

At the banks of river Maas, separating the Netherlands and Belgium.
Photo: E. Račinskis

Ar grants ieguves palīdzību padziļinātā Māsas upes ieleja ar dabiskai attīstībai atstātu palieni. Foto: E. Račinskis

Deepened floodplain of the river Maas (by gravel mining), left for natural development.
Photo: E. Račinskis

Māsas upes atjaunotā paliene.  Foto: I. Vilka

Restored floodplain of the river Maas.
Photo: I. Vilka

Hetija Mertena (Hettie Meertens) no ARK fonda iepazīstina ar \'\'Grensmaas\'\' projektu. Foto: I. Vilka

Hettie Meertens from 'ARK Nature' telling about 'Grensmaas' project.
Photo: I. Vilka

Māsas upei raksturīga grants, oļu un akmeņu gultne, ko palu laikā spēcīgā straume pastāvīgi pārskalo un pārveido. Foto: E. Račinskis

River Maas has gravel riverbed, regularly changed by strong current during the floods.
Photo: E. Račinskis

Projekta grupa pie Māsas upes. Foto: I. Vilka

Project group at the river Maas.
Photo: I. Vilka

Māsas upes ūdeņu sanestie akmeņi. Foto: I. Vilka

Stones sedimented by the river Maas.
Photo: I. Vilka

Mākslīgi veidoti šķēršļi ar straujtecēm Māsas upē, kas domāti gruntsūdens līmeņa paaugstināšanai apkārtnē mazūdens laikā. Foto: E. Račinskis

Artificially created obstacles with rapids in the river Maas to raise water level in the vicinity during low water levels.
Photo: E. Račinskis

Kā atgādinājums par kādreiz pie upēm augušajiem kokiem ARK projektu vietās vertikāli uzslieti nogulumos atrasti senu koku stumbri. Foto: I. Vilka

As a natural monument, ancient tree trunks, found in the sediments of river Maas, have been erected in 'ARK Nature' project sites.
Photo: I. Vilka

Dabas atjaunošanas projekta vietu no vienas puses norobežo pilsēta, no otras – kukurūzas lauks (priekšplānā). Foto: D. Gruberts

Nature restoration site, bordering with a town on one side and with corn field on the other side.
Photo: D. Gruberts

Vienas no vēl strādājošām vējdzirnavām Nīderlandē. Tajās iekārtots arī restorāns.  Foto: I. Vilka

One of the functioning windmills in the Netherlands. A restaurant is arranged here as well.
Photo: I. Vilka

Deniss Frisens (Denis Frissen) no ARK fonda iepazīstina ar \'\'Kempen-Broek\'\' projekta vietu. Foto: E. Račinskis

Denis Frissen from 'ARK Nature' telling about 'Kempen-Broek' project site.
Photo: E. Račinskis

Projekta grupa klausās Denisa Frisena stāstījumu ARK projekta teritorijā \'\'Kempen-Broek\'\'.Foto: E. Račinskis

Project group listening to D. Frissen from ‘ARK Nature’ in ‘Kempen-Broek’.
Photo: E. Račinskis

Projekta grupa \'\'Kempen-Broek\'\' projekta vietā, kur grāvji krustojas divos līmeņos. Foto: E. Račinskis

Project staff in 'Kempen-Broek' at the site, were ditches cross in two levels.
Photo: E. Račinskis

Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai aizbērts grāvis. Foto: I. Vilka

A ditch, filled up to restore natural hydrological regime.
Photo: I. Vilka

Avotains mežs Arsenas (Arcen) apkārtnē. Foto: I. Vilka

Forest, rich in springs in the vicinity of Arcen.
Photo: I. Vilka

Atjaunots mitrājs Arsenas apkārtnē. Foto: I. Vilka

Restored wetland in the vicinity of Arcen.
Photo: I. Vilka

Hanss de Marss (Hans de Mars) no konsultantu firmas \'\'Royal Haskoning\'\' stāsta par mitrāja atjaunošanu Arsenas apkārtnē. Foto: I. Vilka

Hans de Mars from consultancy company 'Royal Haskoning' telling about wetland restoration in the vicinity of Arcen.
Photo: I. Vilka

Raksturīga Nīderlandes mazā upe. Foto: D. Gruberts

A small river, characteristic for the Netherlands.
Photo: D. Gruberts

Ar Hansu de Marsu un Leo Linartu pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.Foto: E. Račinskis

With Hans de Mars and Leo Linnartz at the restored wetland in the vicinity of Arcen.
Photo: E. Račinskis

Pie atjaunotā mitrāja Arsenas apkārtnē.Foto: E. Račinskis

At the restored wetland in the vicinity of Arcen.
Photo: E. Račinskis

Aizmugurē atjaunotais mitrājs, kas kādreiz bijusi upes paliene. Upe vēlāk iztaisnota un padziļināta, taču tagad nav atjaunota tās dabiskajā vietā un veidolā, bet pārcelta sāņus (priekšplānā), lai tās piesārņotais ūdens neieplūstu mitrājā. Foto: I. Vilka

In the background - restored wetland which was a river floodplain once. The river was regulated afterwards, still is not restored in its natural site now, but moved aside (in the front), to avoid flowing of polluted water in the wetland.
Photo: I. Vilka

Elm Media intervē Hansu de Marsu. Foto: E. Račinskis

'Elm Media' taking an interview from Hans de Mars.
Photo: E. Račinskis

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas (Molenbeek) upes posma. Foto: E. Račinskis

Project group at a restored section of Molenbeek.
Photo: E. Račinskis

Atjaunota, ar lakstaugiem un krūmiem aizaugusi Molenbēkas upe. Foto: I. Vilka

Restored river Molenbeek, overgrown with herbs and bushes.
Photo: I. Vilka

Hanss de Marss stāsta par mazo upju atjaunošanu.  Foto: I.Vilka

Hans de Mars telling about restoration of small rivers.
Photo: I.Vilka

Projekta grupa pie atjaunota Molenbēkas upes posma. Foto: E. Račinskis

Project group at a restored section of Molenbeek river.
Photo: E. Račinskis

Nīderlandes ceļiem ļoti raksturīgas skaistas alejas. Šajā pat ieraugāms koks ar dobumu. Foto: I. Vilka

Beautiful alleys are characteristic to the roads of the Netherlands. A tree with a cavity can be noticed here as well.
Photo: I. Vilka

Elm Media intervē Benitu Štrausu.  Foto: E. Račinskis

Elm Media taking an interview from Benita Štrausa.
Photo: E. Račinskis