Last update: 17.05.2019

Photo - Project activities

Projekta uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
Final meeting of the steering group of the project
Noslēguma seminārs
Final seminar of the LIFE+ project DVIETE
Atjaunotā Dvietes upe nofilmēta no gaisa
Restored Dviete river filmed from above
Pieredzes apmaiņa Dvietes palienē
Experience exchange in Dviete floodplain
Atklāta atjaunotā Dvietes upe
Restored Dviete river opened symbolically
Projekta piektā uzraudzības grupas sanāksme 02.04.2015
The 5th meeting of the steering group
Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana
Restoration of natural riverbed of Dviete
Projekta ekspozīcijai pievienota interaktīvā daļa
An interactive component added to the exposition of the project
Arheoloģiskie pētījumi Dvietes palienē 2014. gadā
Archaeological research in Dviete floodplain during 2014
Talka 25.10.2014
Joint-work event 25.10.2014
Vides klases nodarbība par sēnēm
Lesson on mushrooms performed
Izstāde
Seminārs par zālāju apsaimniekošanu
Seminar on grassland management performed
Nodarbība par dabisko ganīšanu
Field lesson on natural grazing performed
Atzīmēta dabas parka desmitgade
10th anniversary of Dviete floodplain nature park celebrated
Celmu frēzēšana
Mulching of stumps
Zālāju atjaunošanas gaita
Progress in grassland restoration
Projekta ceturtā uzraudzības grupas sanāksme 04.12.2013
The 4th meeting of the steering group 04.12.2013
Pļavu atjaunošanas talka 28.-29.09.2013
Dvietes palienē atklāts jauns putnu vērošanas tornis
New bird-watching tower opened in Dviete floodplain
Eiropas Komisijas pārstāvji apciemo Dvietes projektu
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi 30.-31.05.2013
Experience exchange trip to grazing areas in Vidzeme on 30.-31.05.2013
Palu sanesu savākšanas talka 15.05.2013
Joint-work event for removal of debris on 15.05.2013
Putnu vērošanas ekskursija 04.05.2013
Bird watching excursion 04.05.2013
Sanāksme par Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem
Meeting on the results of hydrological modeling of Dviete river restoration
Pavasara pali 2013
Spring floods 2013
Otrā krūmu ciršanas sezona
The second season of grassland restoration
Ganāmpulks vairojas
Reproduction of herd animals
Ganāmpulks ziemā
Herd in winter
Vasaras - rudens plūdi Dvietes palienē
Summer - autumn floods in Dviete floodplain
Platformas atklāšana 14.11.2012.
Opening of outlook platform on 14.11.2012.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķemeru nacionālo parku un Engures ezera dabas parku 18.-19.10.2012.
Experience exchange trip to Ķemeri National park and Lake Engure Nature park
HYDROPLAN vizīte Dvietes palienē 11.10.2012
Visit of LIFE+ project HYDROPLAN in Dviete floodplain 11.10.2012
Talka Dvietes palienē 22.-23.09.2012
Joint-work event in Dviete floodplain 22.-23.09.2012
Projekta uzraudzības grupas sanāksme 21.09.2012
Third meeting of the steering group 21.09.2012
Nokrāsots putnu vērošanas tornis
Bird-watching tower painted
Dvietes palienē izlaisti zirgi un liellopi no Nīderlandes
Horses and cattle from the Netherlands transported to Dviete floodplain

First information boards of the project are placed in ‘Gulbji’ farm
Tikšanās ar arheologiem 16.06.2012
Meeting with archeologists
LIFE 20. gadskartas atzīmēšana Dvietes palienē 08.06.2012
Celebration of 20th anniversary of LIFE program in Dviete floodplain
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju 28.05.2012-01.06.2012
Experience exchange trip to Poland 28.05.2012-01.06.2012
Apspriede par Dvietes upes atjaunošanas tehnisko projektu
Discussions on the technical project of Dviete river restoration
Atskats uz pavasara paliem 2012
Review on spring floods 2012
Putnu vērošanas ekskursija 28.04.2012
Bird watching excursion
Pirmā krūmu ciršanas sezona
Grassland restoration
Tikšanās ar EREMITA MEADOWS projekta komandu
Meeting with EREMITA MEADOWS project staff
Projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme
The second meeting of the steering group
Zālāju atjaunošana
Grassland restoration
Pieredzes apmaiņa Ķemeru nacionālajā parkā 28.10.2011
Experience exchange in Ķemeri National park 28.10.2011
Talka Dvietes palienē 24.-25.09.2011
Working Bee (“Talka”) in Dviete floodplain 24.-25.09.2011
Pieredzes apmaiņas brauciens uz upju atjaunošanas vietām Nīderlandē 12-16.09.2011
Experience exchange trip to river restoration sites in the Netherlands 12-16.09.2011
Projekta uzraudzības grupas sanāksme 09.06.2011.
Meeting of the steering group 09.06.2011.
Nīderlandes ekspertu vizīte 23.-25.05.2011.
Visit of experts from the Netherlands, 23.-25.05.2011.
Projekta ievadseminārs Bebrenes kultūras namā 03.11.2010.
Introductory seminar of the project in the house of culture in Bebrene on November 3, 2010
Projekta atklāšana Latvijas Dabas muzejā 25.10.2010.
Opening event of the project in Riga, in the premises of the Natural History Museum of Latvia on October 25, 2010